×
 x 

0

SAUNA RETRO

Navštivte naši saunu a poznejte příjemné prostředí rodinné sauny.

NAKUPUJTE V POHODLÍ DOMOVA

ESHOP

Dodací podmínky:

1. Zboží zaplatíte převodem na náš účet 151803601/0600, jako VS zadejte číslo objednávky. Platbu proveďte do 5 dnů. Cena poštovného je 150,-Kč
2. Osobní odběr na adrese: Selská 30, Brno-Maloměřice 614 00

Reklamace:
Reklamace zboží se řídí platnými reklamačními řády jednotlivých dodavatelů. Pro konzultaci případné reklamace použijte e-mailovou schránku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

U vlasů je nutné dodržet správný technologický postup při aplikaci pramenů. Doporučujeme provést aplikaci pramenů ve specializovaných kadeřnických salonech. Za neodbornou aplikaci a nesprávný tech. postup nezodpovídáme a nezaručujeme správnou funkci výrobku.
Vrácení zboží do 14 dní.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:
- zboží nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení
- zboží musí být kompletní včetně všeho příslušenství které bylo součástí dodávky, i případné bonusy
- zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
- společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál či kopii faktury
- písemné odstoupení musí být zasláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zboží zákazníkem (ideálně rovnou spolu se zbožím)
- zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata ve lhůtě nejpozději 14 dní od obdržení zboží nás písemným podepsaným odstoupením od smlouvy informujte o záměru vrátit zboží, do dopisu uveďte jméno a adresu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

Zboží nemusí být nutně v originálním obalu. Obal není součástí koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je tedy lepší vrátit zboží zcela v původním stavu a obalu jak bylo.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že je třeba zboží uvést do původního stavu, doplnit chybějící obaly či přebalit má prodávající nárok i na uhrazení těchto vynaložených nákladů.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem plnou kupní cenu a to nejpozději do 14 dnů po obdržení písemného odstoupení od kupní smlouvy.

V případě uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy do 14ti dní doporučujeme zaslat vracené zboží přímo spolu s písemným odstoupením.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nenávratně užito, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Reklamace a záruka, práva z vadného plnění

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Ustanovení uvedená v tomto bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

• bezplatné odstranění vady opravou

• přiměřenou slevu z kupní ceny

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Postup při reklamaci:

informujte nás o reklamaci písemně či e-mailem
zboží zašlete se vším příslušenstvím a s fakturou jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
ke zboží připojte podrobný popis vady, Vaši adresu pro zaslání zpět a kontakt na Vás

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Ustanovení uvedená v odstavci výše obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku, mechanickým poškozením

c) nesprávným skladováním

d) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
Záruku na lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich. Vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru změny struktury není možné z povahy samotného výrobku určit. Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku.

Lidské vlasy se dodávají ve standardní kvalitě vlastní danému předávanému typu, druhu a provedení vlasů. Z hygienického důvodu není možné zakoupené zboží po použití vyměnit anebo vrátit. Výjimka je samozřejmě v případě, že by byla shledána vada zboží při řádné reklamaci.

Pokud byly vlasy upravovany např. barvení, melírování, stříhání nebo jinak chemicky či mechanicky poškozeny, není možné zboží vrátit.

Každé lidské vlasy jsou jedinečné, proto se můžou chovat při stejných podmínkách a provedených úkonech odlišně. Velice důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy. Tomuto se věnujeme v sekci, "Péče o prodloužené vlasy" a také ve vždy přiloženém návodu.

Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů, např. po umytí nebo jiném úkonu, různě chovat. Mohou se například vlnit, točit, ztratit svůj původní tvar, lesk či ztrácet svoji barvu,časem se cuchat. Na tyto změny se záruka nevztahuje.

V případě uznané reklamace, Vám zboží vyměníme za nové. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (NE na dobírku) na naši adresu.

Korespondenční adresa pro reklamace:

Hana Weinigerová

Selská 30, Brno-Maloměřice 614 00

 

POKYNY A RADY-JAK PEČOVAT O PRODLOUŽENÉ VLASY

Pokud jste čerstvou majitelkou prodloužených vlasů měla by jste znát a dodržovat určité pokyny při péči o prodloužené vlásky.Vlásky jsou sice pravé lidské,ale již né živé a proto potřebuji výživu ve formě-zábalů,masek,olejíčku,uhlazujících sér,termo mlék...podle toho jak se o vlásky budete pěkně starat,tak dlouho se s nimi budete moci pyšnit.

Zde Vám tedy nabízíme několik užitečných rad ,jak vláskům zajistit vysokou životnost a Vám dlouholetou krásu a je už jen na Vám jak si je vezmete k srdci.

MYTÍ :

1. Vlasy se nesmí mýt 48hodin ( 2 dny ) po prodloužení či posouvání mohlo by dojít k předčasnému vypadnutí pramenů,z důvodu,že se keratinový spoj nestačil dostatečně usadit a přilnout k vlasům. ( platí pouze u metody keratin za tepla)

2.Prodloužené vlasy nevyžadují tak časté mytí jako naše vlastní.Obecně se doporučuje maximálně 2x do týdne.Při častějším mytí hrozí předčasné vymýtí lepidla ( keratinu).

3.Před mytím si vlasy pečlivě pročešte speciálním štětinovým kartáčem s nylonovými hroty.

4.Vlasy umývejte a splachujte VŽDY v záklonu po směru růstu a to studenou ,nebo vlažnou vodou.

5.Šampón nanášejte jedním směrem od kořínků ke konečkům jemným vmačkáváním do vlasů po celé jejich délce.Napěňte,nechte chvíli působit a poté opláchněte vlažnou vodou.

6.Dále aplikujte ( kondicionér,masku,balzám,nebo kůru )vždy vybírejte vlasovou kosmetiku doporučenou vaším kadeřníkem,především produkty s hloubkově,vysokou výživou a regenerační složkou pro suché až poškozené vlasy.

7.Alespoň 1x do měsíce vlasům dopřejte hodinový zábal,kdy aplikujete masku,zabalíte vlasy do alobalu,nebo folie a překryjete nejlépe nahřátým ručníkem,aby mohla v teple silněji působit.

SUŠENÍ:

1. Po umytí se pokuste z vlasů jemně pomocí ručníku vymačkat přebytečnou vodu a pokud je to možné,nechte vlasy přirozeně uschnout ( alespoň v letních měsících)

2.Přidané vlasy schnou o něco déle než Vaše vlastní.

3.Před jakoukoliv tepelnou úpravou je dobré používat termo mléka,nebo oleje. ( žehlení,fénování,kulmování,použití loknovače nebo trojkulmy...)

4.Pořiďte si fén s nastavitelným prouděním a teplotou vzduchu je dobré používat střední nebo nejchladnější program.

ČESÁNÍ :

1.Nejprve vlasy pročesávejte prsty,až pak šetrně speciálním kartáčem s přírodními vlákny.

2.Používejte pouze kartáč určený na česání prodloužených vlasů a paruk.

3.Vlasy češte od konečků ke kořínkům a to tak,že si konce vlasů chytíte a jemnými tahy pročešte konečky a až poté celou délku vlasů.

4.Nebojte se česat přes spoje,kartáč je proto určen,vyvarujete se tím zadredování a zacuchání odrostlých vlasů či případnému spojení více pramenů k sobě.

5.Doporučujeme koupit i malý kapesní kartáč do kabelky,abyste vlasy mohla pročesávat i přes den.

6.Pečlivě vlasy pročesávejte ráno i večer před spaním.

7.Na česání vrchních vlasů,které jsou na překrytí spojů smíte použít foukací kulatý kartáč ,nebo tupírovací hřeben,ale pouze na vaše vlastní vlasy.

SPANÍ:

1.Vlasy pročešte a dejte do měkké gumičky,nebo zapleťte do copu,předejdete tím zacuchání.

KOUPÁNÍ:

1.Při návštěvě přírodního koupaliště,chlorovaného bazénu,nebo pobytu u moře vlasy také vždy sepněte do culíku,drdolu,nebo copu.Po koupání je dobře opláchněte sladkou vodou.

SAUNA:

1.Návštěva sauny je velký nápor sucha na naše vlasy,natož na prodloužené,doporučujeme vlasy namáčet,aplikovat olejíček a zabalit do ručníku.

2.Vlasům po sauně dopřejte výživnou vlasovou masku.

SALÁRIUM:

1.Solárium nijak prodloužené vlasy nenarušuje,dále se můžete uměle opalovat,jak jste byla zvyklá.

STYLING:

1.Vlasy můžete dále upravovat běžným způsobem a vytvářet oblíbené účesy-culík,drdol,cop...

2.Je možné používat natáčky, kulmy atd. ( používejte vždy však nezbytně vysokou teplotu )

3.Stejně tak jako na své vlasy můžete dále aplikovat svůj oblíbený gel,vosk,lak,gumu,tužidlo...

ČEHO SE VYVAROVAT,POZOR!!! :

1.Nečesejte mokré vlasy,mohla by jste je potrhat,vždy je prosušte a až poté jemné pročesávejte.

2.Nikdy nečesejte vlasy po celé délce klasickými hřebeny s hustými,ani širokými zuby,ani žádným jiným.Je to bolestivé a mohlo by dojít k vytrhnutí pramene i s vašimi vlasy.

 

×